Střípky z našich činností

slunecnice

Září 2022

           V tomto měsíci se hlavně zaměříme na seznámení nových dětí s prostředím mateřské školy, jeho zaměstnanci, dětským kolektivem a s okolím MŠ.

            Budeme rozvíjet jejich samostatnost, sebeobsluhu, orientaci ve školce, denním režimu. Seznámíme děti s chováním a bezpečnosti při různých činnostech (ve třídě, na zahradě MŠ, na vycházce…). Pomocí her chceme děti učit dodržovat pravidla třídy a brát ohled na ostatní své vrstevníky.

            Budeme poznávat dopravní prostředky, kde se pohybují a jakými cestujeme do školky.

            Povíme si o nadcházejícím příchodu podzimu (změny počasí a přírodě). Naučíme se řadu básní, písní a her. Společně si tematicky vyzdobíme školku pomocí různých výtvarných technik.

            S dětmi navštívíme pohádku „Haló, Jácíčku“ v Pšánkách – Kamenici. V druhé polovině měsíce budou začínat pohybové aktivity Sporťáček a Judo. Ve spolupráci se ZŠ Mžany bude po celý rok probíhat „Keramika pro předškoláky“. 

Říjen 2022

V měsíci říjnu budeme pozorovat změny v přírodě a našem okolí (znaky a symboly podzimu). Povíme si o dozrávajícím ovoci a zelenině. Jaké nám chutná (ochutnávka), jaké máme doma na zahradě, jak pomáháme rodičům při sklizni a jak ho můžeme zpracovávat (zaváření, sušení…).

            Budeme procvičovat prostorou, časovou, číselnou orientaci a rozšiřovat slovní zásobu, hrát různé hry (pohybové i smyslové – Co to voní?, Co to je?, Kde to je?), číst si různé příběhy a pohádky, zpívat a učit se nové básničky.

            Také si přiblížíme život ptáků. Jací zde přezimují, jací odlétají do teplých krajin a proč. Povíme si, jak se postarat o přezimující ptactvo. Děti samy budou sypat ptákům do krmítka (nejen teď, ale po celou zimu) a tím si osvojovat starost a péčí o živou přírodu. Vyrobíme si různými technikami ptáky a krmítka.

            Cílem našich vycházek je pozorování podzimní přírody, barvících se listů stromů, zahrádek, houfujících se vlaštovek a přípravu ptactva na odlet do teplých krajin. S dětmi si vytvoříme výstavku různých přírodnin z našich vycházek a také z jejich výrobků.

            Na začátku měsíce nás navštíví „Maňáskové divadlo“ Šternberk s pásmem pohádek a 31.10. 2022 bude pro třídu Soviček beseda s autorkou dětských knih.

fall_autumn_red_season_woods_nature_leaves_tree-839467
pumpkins

Listopad 2022

V měsíci listopadu budeme stále sledovat podzimní přírodu a práce na poli. Jaké zemědělské plodiny se sklízejí a jak se zpracovávají, jaké zemědělské stroje a co na poli dělají (sklizeň, orba, setí…).

            Zaměříme se na rozdělení celého roku, na roční období (charakteristické znaky, svátky, oblečení…), na změny v přírodě a přírodní jevy (vítr, vánek, slunečno, oblačno, koloběh vody…).

            Budeme podporovat upevňování společenských postojů a návyků (zdravit, prosit, děkovat, neskákat do řeči, nelhat, neničit hračky…), dodržování daných pravidel třídy a různých her, podporovat pomoc mezi kamarády – rozvíjet jejich spolupráci, sebedůvěru a jejich přirozený mluvní i pěvecký projev.

            Povíme si o našem těle a zdraví. Jak se vyvíjíme, rosteme, jak se správně starat o své zdraví a rozvíjet radost z pohybu. Zaměříme se na rozvoj celkového pohybového aparátu (přímé držení těla, správné dýchání, rozvoj hrubé i jemné motoriky), uvolňovací cviky hlavně horních končetin (rameno, loket, zápěstí – příprava na psaní) a míčové hry.

            V první části měsíce proběhne v naší Mateřské škole „Vánoční focení dětí“ profesionální fotografkou pí. Sychrovou.

            Ke konci měsíce si zopakujeme a shrneme vše, co jsme se doposud naučily (integrovaný blok Podzim).

 

            

Prosinec

 

             V měsíci prosinci se zaměříme na adventní období (oslavu svátků – sv. Barboru a sv. Mikuláše, adventní dekorace). Naším záměrem je nabídnout dětem pohled na vánoční čas ovlivněný tradicemi a zvyky, rozvíjet prosociální chování a estetické vnímání.

 

 

            Všichni společně si vánočně vyzdobíme školu a třídy. Budeme vyrábět svícny, vánoční přáníčka, vločky (procvičování jemné motoriky). Naučíme básně a písně s vánoční tématikou, svá vánoční přání (procvičování správné výslovnosti, srozumitelný a plynulý projev). Budeme prohlubovat a rozvíjet předmatematické představy (počet, třídění, množství). Seznámíme se s betlémským příběhem, symboly Vánoc.

 

            Přivítáme Ježíška v naší školce – poslech koled, rozbalování dárků, pouštění lodiček, ochutnávka vánočního cukroví od našich maminek.  

piqsels.com-id-zvonl
zima

Leden

V měsíci lednu budeme pozorovat a povídat si o změnách v zimní přírodě (počasí, ráz krajiny, změna skupenství vody), jaké sporty můžeme provozovat a jak se správně oblékat.

V předmatematických představách se zaměříme na prohloubení chápání číselných, časových, prostorových pojmů. Budeme rozlišovat různé znakové symboly (kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník) a znakové systémy (abeceda, čísla).

V prosociální oblasti podpoříme sociální citlivost (spolupráce dětí ve dvojicích i skupině, přiznat stejná práva všem, vzájemná úcta a dodržování pravidel).

Povíme si o různých lidských činnostech a zaměstnáních, jaký mají význam a co potřebují ke své profesi. Budeme poznávat různé materiály, co se z nich vyrábí a jaké nás obklopují.

Povíme si o ekologii a nutnosti se start o čistotu prostředí nejen kolem nás (třídění odpadu).

V jazykové části podpoříme dětskou zvídavost otázkami „proč“, „jak“, „řekni co dělají“ (používání sloves, poznat hlásku na začátku a konci slova). Budeme rozvíjet slovní zásobu, popisovat své okolí a čím bych chtěl být. Naučíme se různé básně a písně (My tři králové, Bude zima, Na klouzačce).

Pomocí různých nevšedních technik a výtvarných pomůcek zachytíme zimní krajinu, zážitky z Vánoc, ptačí krmítka. Při modelování budeme rozvíjet jemnou motoriku a během skládání konstrukčních stavebnic prohloubíme koordinaci ruky a oka.

Únor

V měsíci únoru se blíže seznámíme s životem v obci a ve městě, jejich znaky – rozdíly (vybavenost, památky, doprava…).

Budeme prohlubovat poznatky a dovednosti, které předcházejí čtení i psaní, rozvíjet paměť a komunikaci (adresa, poznat napsané své jméno, písmena a číslice, básničky, synonyma, homonyma, antonyma…).

Další činnosti budou směřovat k osvojování si dovedností v péči o naše prostředí – doma i v MŠ.

Seznámíme se s pokojovými květinami a s péčí o ně (zalévání, přesazování, rosení, výživa…).

Zaměříme se na rozvoj mravního a estetického vnímání, seznámíme se světem kultury a umění.

Čeká nás týden plný pohádek – četba, vyprávění, dramatizace, výroba loutek, kresba pohádkových bytostí. Navštíví nás se svou pohádkou „O statečné Hildě“ Královehradecké divadlo.

S únorem se rozloučíme oslavou masopustu.

Seznámíme se s masopustními maskami a průvody dříve i dnes. V karnevalových maskách si budeme hrát radovat a užívat si veselí. 

Branch Tree February Great Tit Bird Air Blue
nature-grass-branch-light-plant-white-1215431-pxhere.com

Březen

Na začátku měsíce si zopakujeme integrovaný blok „Bílá zima“. Připomeneme si již získané vědomosti, dovednosti, básně, písně atd.. Začneme s novým integrovaným blokem „Jaro v zeleném kabátku, už se těšíme na zahrádku“.

            Seznámíme s předjařím i samotným jarem (charakteristické znaky, probouzející se příroda, první jarní květiny, návrat ptáků z teplých krajin). Naučíme se písně, básně a rozpočítadla s jarní tematikou, pohybové hry a napodobovat pohyb podle vzoru. Děti se pokusí zachytit podobu květin různými výtvarnými technikami (tisk, malba, lepení …).

            V druhé polovině měsíce se zaměříme na prohloubení vědomostí a dovedností potřebných pro vstup do první třídy. Děti si budou osvojovat dovednosti předcházející čtení, psaní i verbální a neverbální komunikaci. Poznávat některá písmena, číslice, sledovat očima zleva doprava, umět se podepsat a poznat napsané své jméno. Prohloubíme slovní zásobu (vysvětlit význam nových slov a aktivně je používat, rýmování …) a pracovat se sílou hlasu při zpěvu i běžné řeči.

Povedeme děti k rozvoji jejich zdravého sebevědomí (mít svůj názor a nebát se ho říci), ke schopnosti kompromisu (spolupráce ve dvojicích i skupině, umět ustoupit, dodržovat pravidla i mravní hodnoty).

Duben

Na začátku měsíce budeme stále pokračovat v prohlubování vědomostí potřebných pro vstup do první třídy. Zaměříme se na geometrické tvary, základní i doplňkové barvy, počítání od 1 – 6 až do 10, určovat více/ méně, určovat předměty podle daných kritérií, ale hlavně v nich podporovat touhu o poznávání nových věcí – informací, které mohou dále využívat.

            Povedeme děti k přirozenému a srozumitelnému vyjádření myšlenky, vyřízení vzkazu – popřípadě jeho reprodukci, položení otázky (hra „telefonuji kamarádovi“).

            Přiblížíme si tradice, zvyky a význam velikonočních svátků. Různými výtvarnými technikami (stříhání, lepení, natírání…) si vyzdobíme školku vajíčky, zajíčky, kuřátky a pro rodiče vyrobíme kraslice. Naučíme se řadu básní a především koled.

            Po Velikonocích si povíme o důležitosti dodržování životosprávy. O tom  co je a není zdravé, co je pro nás prospěšné (vitamíny) a důležitosti zařazení zeleniny a ovoce do jídelníčku.

Přiblížíme si povolání lékaře (různé specializace, místo jeho činnosti a kdo mu pomáhá). Zopakujeme si části lidského těla, poznáme vnitřní orgány a jaký mají význam. Zahrajeme si hru „Návštěva u lékaře“ (hraní rolí, zrcadlení).

Povedeme děti k tomu, aby byly schopny vyjádřit své pocity – nálady, byly je schopny rozeznat i u druhých (smutek, radost, úlek, údiv, strach, hněv…) a byly schopny projevit soucit a empatii.

duben
luka-g32e2b8db4_1920

Květen

            Začátek měsíce května se budeme věnovat rodině (význam, vztahy, jména členů rodiny, povolání rodičů) a svátku Den matek. Maminkám vyrobíme „tulipánová přáníčka“, naučíme se pro ně básničku.

            Zbylé tři týdny se zaměříme na poznávání zvířat. Budeme si povídat o domácích a hospodářských zvířatech, volně žijících a exotických. Seznámíme se s jejich mláďaty, užitkem, hlasy, potravou apod.. Přečteme si o nich pohádky (O neposlušných kůzlátkách, Kuřátko v obilí), budeme hrát sluchové a pohybové hry.

Proběhne beseda se členem Mysliveckého sdružení Hvězda a vycházka do lesa Hájku.

            Nadále budeme procvičovat hlásku na začátku a konci slova, rozkládat slova na slabiky, třídit předměty do skupin (dle předem určených společných znaků, velikosti …), prohlížet si encyklopedie, malovat, kreslit …

            Na přelomu května a června si přiblížíme život na planetě Zemi (oceány, světadíly, mapy). Podrobněji se zaměříme na naši republiku, hlavní město, státní hymnu i vlajku.

 

            Začíná nám plavecký výcvik v Hořicích (10 lekcí).

Červen

    Na začátku měsíce se některé děti zúčastní Olympiády mateřských škol, do které se zapojí školky z okolí. Soutěží se v běhu, hodu a skoku do dálky.
Starší děti pojedou na netrpělivě očekávanou týdenní Školu v přírodě. Tam si společně užijí horské prostředí, procházky, výlety, cestu za pokladem a řadu dalších aktivit.
    Mimo jiné si přiblížíme rostliny a živočichy žijící na louce a u rybníku (seznámení s biotopy).
    Naučíme se písně a básně, budeme poznávat počet a délky slabik, určovat jednotlivé hlásky a vyrobíme si pampelišky a žabky.
    Při rozvoji pohybového aparátu využijeme zdravotní cviky – nápodoba pohybu zvířat (žába, skokan, čáp, rak, kobylka…), prohloubíme jistotu pohybu v přírodním terénu (běh, skákání, hry v písku…).
    V druhé polovině měsíce si povíme o blížících se prázdninách. Přiblížíme si různé kultury a etnika, se kterými se můžeme setkat. Pokusíme se v dětech podnítit touhu poznávat nové věci a pochopit, že přes rozdíly má každý svou hodnotu a práva (pravidla chování, etika, navazování přátelství…).
    Připomeneme si dopravní prostředky (i značky), kterými můžeme cestovat. Přečteme si knihy s dětským hrdinou (Honzíkova cesta, Nevšední příběhy pro kluky a holky) a prohlédneme si různé encyklopedie.
    Děti seznámíme s pravidly a bezpečným chováním při kempování, pobytu v přírodě a na horách, koupání a u moře.
    Všem, dětem i rodičům, přejeme pěkné a klidné prožití prázdnin.

poppies-g16d63a204_1280