Střípky z našich činností

slunecnice

Září 2022

           V tomto měsíci se hlavně zaměříme na seznámení nových dětí s prostředím mateřské školy, jeho zaměstnanci, dětským kolektivem a s okolím MŠ.

            Budeme rozvíjet jejich samostatnost, sebeobsluhu, orientaci ve školce, denním režimu. Seznámíme děti s chováním a bezpečnosti při různých činnostech (ve třídě, na zahradě MŠ, na vycházce…). Pomocí her chceme děti učit dodržovat pravidla třídy a brát ohled na ostatní své vrstevníky.

            Budeme poznávat dopravní prostředky, kde se pohybují a jakými cestujeme do školky.

            Povíme si o nadcházejícím příchodu podzimu (změny počasí a přírodě). Naučíme se řadu básní, písní a her. Společně si tematicky vyzdobíme školku pomocí různých výtvarných technik.

            S dětmi navštívíme pohádku „Haló, Jácíčku“ v Pšánkách – Kamenici. V druhé polovině měsíce budou začínat pohybové aktivity Sporťáček a Judo. Ve spolupráci se ZŠ Mžany bude po celý rok probíhat „Keramika pro předškoláky“. 

Říjen 2022

V měsíci říjnu budeme pozorovat změny v přírodě a našem okolí (znaky a symboly podzimu). Povíme si o dozrávajícím ovoci a zelenině. Jaké nám chutná (ochutnávka), jaké máme doma na zahradě, jak pomáháme rodičům při sklizni a jak ho můžeme zpracovávat (zaváření, sušení…).

            Budeme procvičovat prostorou, časovou, číselnou orientaci a rozšiřovat slovní zásobu, hrát různé hry (pohybové i smyslové – Co to voní?, Co to je?, Kde to je?), číst si různé příběhy a pohádky, zpívat a učit se nové básničky.

            Také si přiblížíme život ptáků. Jací zde přezimují, jací odlétají do teplých krajin a proč. Povíme si, jak se postarat o přezimující ptactvo. Děti samy budou sypat ptákům do krmítka (nejen teď, ale po celou zimu) a tím si osvojovat starost a péčí o živou přírodu. Vyrobíme si různými technikami ptáky a krmítka.

            Cílem našich vycházek je pozorování podzimní přírody, barvících se listů stromů, zahrádek, houfujících se vlaštovek a přípravu ptactva na odlet do teplých krajin. S dětmi si vytvoříme výstavku různých přírodnin z našich vycházek a také z jejich výrobků.

 

            Na začátku měsíce nás navštíví „Maňáskové divadlo“ Šternberk s pásmem pohádek a 31.10. 2022 bude pro třídu Soviček beseda s autorkou dětských knih.

fall_autumn_red_season_woods_nature_leaves_tree-839467
pumpkins

Listopad 2022

V měsíci listopadu budeme stále sledovat podzimní přírodu a práce na poli. Jaké zemědělské plodiny se sklízejí a jak se zpracovávají, jaké zemědělské stroje a co na poli dělají (sklizeň, orba, setí…).

            Zaměříme se na rozdělení celého roku, na roční období (charakteristické znaky, svátky, oblečení…), na změny v přírodě a přírodní jevy (vítr, vánek, slunečno, oblačno, koloběh vody…).

            Budeme podporovat upevňování společenských postojů a návyků (zdravit, prosit, děkovat, neskákat do řeči, nelhat, neničit hračky…), dodržování daných pravidel třídy a různých her, podporovat pomoc mezi kamarády – rozvíjet jejich spolupráci, sebedůvěru a jejich přirozený mluvní i pěvecký projev.

            Povíme si o našem těle a zdraví. Jak se vyvíjíme, rosteme, jak se správně starat o své zdraví a rozvíjet radost z pohybu. Zaměříme se na rozvoj celkového pohybového aparátu (přímé držení těla, správné dýchání, rozvoj hrubé i jemné motoriky), uvolňovací cviky hlavně horních končetin (rameno, loket, zápěstí – příprava na psaní) a míčové hry.

            V první části měsíce proběhne v naší Mateřské škole „Vánoční focení dětí“ profesionální fotografkou pí. Sychrovou.

            Ke konci měsíce si zopakujeme a shrneme vše, co jsme se doposud naučily (integrovaný blok Podzim).

 

            

Prosinec 2022

     V měsíci prosinci se zaměříme na adventní období, na tradice a zvyky, na rozvoj estetického vnímání a prosociálního chování.

     Společně si vánočně vyzdobíme školu a třídy. Budeme vyrábět přáníčka a vločky (procvičování jemné motoriky), zaměříme se na prohloubení a rozvoj předmatematických představ (počet, třídění, množství). Seznámíme se s betlémským příběhem a symboly Vánoc. Naučíme se básně a písně s vánoční tématikou (procvičování správné výslovnosti, srozumitelný a projev) – příprava na Vánoční koncert, který se bude konat ve spolupráci se Základní školou Mžany 15.12..

     V úterý 20. 12. 2022 přivítáme Ježíška – poslech koled, rozbalování dárků, pouštění lodiček, ochutnávka vánočního cukroví od maminek. 

     Odpoledne strávíme společně s rodiči při vánočním tvoření.

piqsels.com-id-zvonl
zima

Leden 2023

     V měsíci lednu budeme pozorovat a povídat si o změnách v zimní přírodě (počasí, ráz krajiny, změna skupenství vody), jaké sporty můžeme provozovat a jak se správně oblékat.

     V předmatematických představách se zaměříme na prohloubení chápání číselných, časových, prostorových pojmů. Budeme rozlišovat různé znakové symboly (kruh, trojúhelník, čtverec, obdélník) a znakové systémy (abeceda, čísla).

V prosociální oblasti podpoříme sociální citlivost (spolupráce dětí ve dvojicích i skupině, přiznat stejná práva všem, vzájemná úcta a dodržování pravidel).

     Povíme si o různých lidských činnostech a zaměstnáních, jaký mají význam a co potřebují ke své profesi. Budeme poznávat různé materiály, co se z nich vyrábí a jaké nás obklopují.

     Povíme si o ekologii a nutnosti se start o čistotu prostředí nejen kolem nás (třídění odpadu).

     V jazykové části podpoříme dětskou zvídavost otázkami „proč“, „jak“, „řekni co dělají“ (používání sloves, poznat hlásku na začátku a konci slova). Budeme rozvíjet slovní zásobu, popisovat své okolí a čím bych chtěl být. Naučíme se různé básně a písně (My tři králové, Bude zima, Na klouzačce).

     Pomocí různých nevšedních technik a výtvarných pomůcek zachytíme zimní krajinu, zážitky z Vánoc, ptačí krmítka. Při modelování budeme rozvíjet jemnou motoriku a během skládání konstrukčních stavebnic prohloubíme koordinaci ruky a oka.

Únor 2023

V měsíci únoru se blíže seznámíme s životem v obci a ve městě, jejich znaky – rozdíly (vybavenost, památky, doprava…).

            Budeme prohlubovat poznatky a dovednosti, které předcházejí čtení i psaní, rozvíjet paměť a komunikaci (adresa, poznat napsané své jméno, písmena a číslice, básničky, synonyma, homonyma,  antonyma…).

            Další činnosti budou směřovat k osvojování si dovedností v péči o naše prostředí – doma i v MŠ. Seznámíme se s pokojovými květinami a s péčí o ně (zalévání, přesazování, rosení, výživa…).

 

            Zaměříme se na rozvoj mravního a estetického vnímání, seznámíme se světem kultury a umění. Čeká nás týden plný pohádek – četba, vyprávění, dramatizace, výroba loutek, kresba pohádkových bytostí.

 S únorem se rozloučíme oslavou masopustu. Seznámíme se s masopustními maskami a jak se konaly průvody dříve i dnes. Děti budou společně péci masopustní koláče a ochutnávat jiné masopustní pochutiny.  Vyrobíme si karnevalové škrabošky, veselé klauny, vyzdobíme si školku. Masopustní období uzavřeme  21.2. Karnevalovým rejem masek.

 

V pátek 24. 2. proběhne projektový den, na téma, „Bylinky“. 

Branch Tree February Great Tit Bird Air Blue
nature-grass-branch-light-plant-white-1215431-pxhere.com

Březen 2023

     Na začátku měsíce si zopakujeme integrovaný blok Bílá zima. Připomeneme si již získané vědomosti, dovednosti, básně, písně atd.. Začneme s novým integrovaným blokem Jaro v zeleném kabátku, už se těšíme na zahrádku.

     V úterý 7.3. je zajištěno preventivní screeningové vyšetření zraku předškolních dětí zdravotnickým zařízením PRIMA VIZUS. Odpoledne se zahájí kroužek „Sporťáček“ (v druhém pololetí proběhne 10 lekcí).

     Seznámíme s předjařím i samotným jarem (charakteristické znaky, probouzející se příroda, první jarní květiny, návrat ptáků z teplých krajin). Naučíme se písně, básně a rozpočítadla s jarní tematikou, pohybové hry a napodobovat pohyb podle vzoru. Děti se pokusí zachytit podobu květin různými výtvarnými technikami (tisk, malba, lepení …).

     V druhé polovině měsíce se zaměříme na prohloubení vědomostí a dovedností potřebných pro vstup do první třídy. Děti si budou osvojovat dovednosti předcházející čtení, psaní i verbální a neverbální komunikaci. Poznávat některá písmena, číslice, sledovat očima zleva doprava, umět se podepsat a poznat napsané své jméno. Prohloubíme slovní zásobu (vysvětlit význam nových slov a aktivně je používat, rýmování …) a pracovat se sílou hlasu při zpěvu i běžné řeči.
Povedeme děti k rozvoji jejich zdravého sebevědomí (mít svůj názor a nebát se ho říci), ke schopnosti kompromisu (spolupráce ve dvojicích i skupině, umět ustoupit, dodržovat pravidla i mravní hodnoty). 

 

Duben 2023

        Na začátku měsíce si přiblížíme tradice a zvyky velikonočních svátků. Vyzdobíme si školku, vyrobíme přáníčka pro rodiče a upleteme si pomlázku, naučíme se básničky a hlavně koledy.

        12.4. se uskuteční „Jarní focení“ s paní Sychrovou.

        Budeme pokračovat v prohlubování vědomostí potřebných pro vstup do první třídy. Zaměříme se na geometrické tvary, základní i doplňkové barvy, počítání od 1-6-10. Povedeme děti ke správnému, srozumitelnému a přirozenému projevu, k vyjádření vlastní myšlenky, vyřízení vzkazu a jeho reprodukci. Povedeme děti k tomu, aby byly schopny vyjádřit své pocity – nálady a poznat je i u druhých (smutek, radost, strach, hněv, úlek, údiv) a byly schopna projevit soucit a empatii.

        Zopakujeme si části lidského těla, poznáme různé vnitřní orgány – jaký mají význam a lidské smysly. Zahrajeme si tematickou hru „Návštěva u lékaře“ (hraní rolí, zrcadlení). Povíme si o důležitosti  vitamínů a konzumace ovoce i zeleniny.  

        V úterý 18.4. se některé děti  zúčastní recitační soutěže „Stěžerská básnička“.

        Ve středu 26.4. bude ve školce pohádka „Šípková Růženka“.

 

duben
luka-g32e2b8db4_1920

Květen 2023

     Začátek měsíce května se budeme věnovat rodině (význam, vztahy, jména členů rodiny, povolání rodičů) a svátku Den matek. Maminkám vyrobíme „přáníčka“, naučíme se pro ně básničku.

     Ve středu 10.5. zahájíme Plavecký výcvik v Hořicích (1. lekce ze 6).

     Ve čtvrtek 11.5. proběhne Zápis do Mateřské školy Mžany pro školní rok 2023/2024.

     Zbylé tři týdny se zaměříme na poznávání zvířat. Budeme si povídat o domácích a hospodářských zvířatech, volně žijících a exotických. Seznámíme se s jejich mláďaty, užitkem, hlasy, potravou apod.. Přečteme si o nich pohádky (O neposlušných kůzlátkách, Kuřátko v obilí), budeme hrát sluchové a pohybové hry.

     Nadále budeme procvičovat hlásku na začátku a konci slova, rozkládat slova na slabiky, třídit předměty do skupin (dle předem určených společných znaků, velikosti …), prohlížet si encyklopedie, malovat, kreslit …

     Ve čtvrtek 25.5. se uskuteční „třídní foto“.

     Na přelomu května a června si přiblížíme život na planetě Zemi (oceány, světadíly, mapy). Podrobněji se zaměříme na naši republiku, hlavní město, státní hymnu i vlajku.

     V závěru měsíce budou probíhat přípravy na Školu v přírodě.

 

Červen

    Na začátku měsíce se některé děti zúčastní Olympiády mateřských škol, do které se zapojí školky z okolí. Soutěží se v běhu, hodu a skoku do dálky.
Starší děti pojedou na netrpělivě očekávanou týdenní Školu v přírodě. Tam si společně užijí horské prostředí, procházky, výlety, cestu za pokladem a řadu dalších aktivit.
    Mimo jiné si přiblížíme rostliny a živočichy žijící na louce a u rybníku (seznámení s biotopy).
    Naučíme se písně a básně, budeme poznávat počet a délky slabik, určovat jednotlivé hlásky a vyrobíme si pampelišky a žabky.
    Při rozvoji pohybového aparátu využijeme zdravotní cviky – nápodoba pohybu zvířat (žába, skokan, čáp, rak, kobylka…), prohloubíme jistotu pohybu v přírodním terénu (běh, skákání, hry v písku…).
    V druhé polovině měsíce si povíme o blížících se prázdninách. Přiblížíme si různé kultury a etnika, se kterými se můžeme setkat. Pokusíme se v dětech podnítit touhu poznávat nové věci a pochopit, že přes rozdíly má každý svou hodnotu a práva (pravidla chování, etika, navazování přátelství…).
    Připomeneme si dopravní prostředky (i značky), kterými můžeme cestovat. Přečteme si knihy s dětským hrdinou (Honzíkova cesta, Nevšední příběhy pro kluky a holky) a prohlédneme si různé encyklopedie.
    Děti seznámíme s pravidly a bezpečným chováním při kempování, pobytu v přírodě a na horách, koupání a u moře.
    Všem, dětem i rodičům, přejeme pěkné a klidné prožití prázdnin.

poppies-g16d63a204_1280