Zápis do mateřské školy

Zápis do MŠ

Co by mělo dítě umět, než půjde do mateřské školy

 • znát své jméno, příjmení, poznat si své věci
 • svléknout se a obléknout – alespoň jednoduché kousky oblečení
 • obout se a vyzout
 • samostatně se najíst a napít, držet lžíci a nabírat si polévku i hlavní jídlo, ukusovat z krajíce, pít z hrnečku
 • umět používat kapesník, smrkat, umýt si ruce
 • chodit na záchod (nepoužívat už nočník, pleny)
 • částečně se domluvit, říci si o to, co potřebuje

Vyhlášení zápisu

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VE MŽANECH pro školní rok 2024/ 2025
se koná dne 7. května 2024 od 14.00 do 16.00 hodin (osobní přítomnost dítěte při zápisu není nutná).

Vyhlášení zápisu do mateřské školy ve Mžanech => číst dokument

Počet volných míst pro šk. rok 2024/ 2025: 13 (ještě se rozhoduje o případném odkladu povinné školní docházky v ZŠ)

Dokumenty potřebné k zápisu do MŠ

Dokumenty potřebné k zápisu do MŠ jsou ke stažení zde.

 • vyplněný a podepsaný formulář „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“, který musí být již potvrzený lékařem (originál či ověřená kopie lékařského potvrzení –> tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání);
 • kopie rodného listu dítěte;
 • průkaz totožnosti žadatele (zákonného zástupce). V případě zastupování dítěte jinou osobou plná moc k provedení tohoto úkonu udělená zákonným zástupcem dítěte;
 • u dítěte se zdravotním postižením – vyjádření školského poradenského zařízení.

Nepřihlášením dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání v době zápisu a tím zanedbáním péče o povinné předškolní vzdělávání dítěte se zákonný zástupce dopouští přestupku.

Způsoby předání dokumentů k zápisu

Zákonný zástupce podá žádost s přiloženými kopiemi požadovaných dokumentů jedním z těchto způsobů:

 1. osobní podání v MŠ Mžany dne 7. 5. 2024 od 14.00 do 16.00 hodin. V případně, že se nemůžete dostavit v den zápisu, je možné si se zástupkyní pro předškolní vzdělávání domluvit individuální termín (nejpozději do 16. května 2024)
 2. do datové schránky školy: rubpe26
 3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email!) na e-mail školy: info@zsmzany.cz
 4. poštou

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ v PDF

 

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Mžany, okres Hradec Králové stanovuje, po dohodě se zřizovatelem školy, kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2023/2024, podle nichž postupuje při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., „školský zákon“, v platném znění. Jejich účelem je pro případ vyššího počtu žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, než je mateřská škola oprávněna přijmout, stanovit pravidla pro přijetí dětí.

 

Děti budou přijímány k předškolnímu vzdělávání v tomto pořadí:

 

1. Děti s odkladem povinné školní docházky (k 31. 08. 2024 dovrší věku 6 let), které mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu ve školském obvodu.

2. Děti, které k 31. 08. 2024 dovrší pěti let (předškolní vzdělávání je pro ně povinné), které mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu ve školském obvodu.

3. Děti, které k 31. 08. 2024 dovrší čtyř let, které mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo
pobytu ve školském obvodu.

4. Děti, které k 31. 12. 2024 dovrší tří let, které mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu ve školském obvodu.

5. Děti, které k 31. 08. 2024 dovrší alespoň tří let (řazeny od nejstaršího po nejmladší) a jejichž sourozenec se v příslušné mateřské škole vzdělává a v dalším školním roce se dále vzdělávat bude.

6. Děti, které k 31. 08. 2024 dovrší alespoň tří let (řazeny od nejstaršího po nejmladší), které mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu v obci Sadová, Sovětice a Hněvčeves.

7. Děti, které k 31. 08. 2024 dovrší alespoň tří let (řazeny od nejstaršího po nejmladší) a nemají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu ve školském obvodu.

 

Pomocná kritéria:

§  Věk dítěte – řazení od nejstaršího po nejmladší (k 31. 08. 2024 a v bodě 4 k 31. 12. 2024 dovrší alespoň tří let).

§  Žádost o přijetí k celodenní docházce má přednost před žádostí o přijetí k polodenní docházce.

 

Poznámka:

Školský obvod mateřské školy, jejíž činnost vykonává ZŠ a MŠ Mžany tvoří obce: Mžany, Dub, Stračovská Lhota

 

Děti jsou přijímány do naplnění volných míst v MŠ.

Upozornění

Důležité upozornění

§  Děti jsou přijímány na základě písemné žádosti rodiče dítěte, která je potvrzena lékařem, že je dítě schopno absolvovat docházku do MŠ a je řádně očkováno.

§  Podle zákona č. 561/2004, vyhlášky č. 14/2005 má nárok na přijetí do MŠ dítě starší 3 let.

§  O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitel ZŠ a MŠ na základě vyjádření školského poradenského zařízení. V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně se počet přijímaných dětí bude snižovat.

§  V případě, že bude více dětí narozených ve stejný den a nebude již dostatečný počet volných míst, bude přistoupeno k losování.

§  Děti jsou přijímány do naplnění volných míst v MŠ.

§  Docházka dítěte do MŠ je ukončena z důvodu odchodu do ZŠ, odhlášením dítěte z MŠ, neomluvenou absencí minimálně 2 měsíce. Při odkladu povinné školní docházky dítě zůstává v MŠ.

§  Nepřihlášením dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání v době zápisu a tím zanedbáním péče o povinné předškolní vzdělávání dítěte se zákonný zástupce dopouští přestupku.

 

Povinné předškolní vzdělávání

Pro děti, které k 31. 8. 2024 dosáhly 5 a více let je předškolní vzdělávání od 1. 9. 2024 POVINNÉ.
Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy může být kapacita školy.