Zápis do mateřské školy

Zápis do MŠ

Co by mělo dítě umět, než půjde do mateřské školy

 • znát své jméno, příjmení, poznat si své věci
 • svléknout se a obléknout – alespoň jednoduché kousky oblečení
 • obout se a vyzout
 • samostatně se najíst a napít, držet lžíci a nabírat si polévku i hlavní jídlo, ukusovat z krajíce, pít z hrnečku
 • umět používat kapesník, smrkat, umýt si ruce
 • chodit na záchod (nepoužívat už nočník, pleny)
 • částečně se domluvit, říci si o to, co potřebuje

Vyhlášení zápisu

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VE MŽANECH pro školní rok 2022/ 2023
se koná dne 12. května 2022 od 13.00 do 16.00 hodin bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.

Vyhlášení zápisu do mateřské školy ve Mžanech => číst dokument

Počet volných míst pro šk. rok 2022/ 2023: 8 nebo 9 (rozhoduje se o případném odkladu povinné šk. docházky v ZŠ)

 

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince –  uprchlíky je určen termín zápisu 16. června 2022 od 13.00 do 14.00 hodin.

 

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження. Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування з 16 червня 2022 (13.00 – 14.00).

Elektronický předzápis

Elektronický předzápis Vám urychlí a usnadní zápis Vašeho dítěte do mateřské školy.

Ještě před termínem řádného zápisu si z pohodlí domova vyplníte elektronickou žádost a tím své dítě „předzapíšete“ do MŠ.

Údaje z této žádosti jsou ihned odeslány do účtu MŠ.

Jak postupovat:

 • Zákonný zástupce (rodič) se nejprve přihlásí k zápisu. Přihlášení bude dostupné od 1. 5. do 11. 5 2022 a bude probíhat pomocí aplikace Zapisyonline. Odkaz je zde.

Při vyplňování rezervace termínu zápisu postupujte takto:

 1. Na prvním listu vyplňte základní nacionále dítěte a zákonného zástupce.
 2. Zaškrtněte souhlas se zpracováním osobních údajů a stránku potvrďte.
 3. Zobrazí se druhá stránka s volbou termínu zápisu.
 4. Formulář uložte kliknutím na „Dokončení registrace“.
 • Po odeslání rezervace termínu postupujte dle pokynů v emailu, který Vám bude automaticky zaslán. V e-mailu obdržíte registrační číslo, pod kterým bude vaše dítě vedeno i na “rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí do MŠ”.

Dokumenty potřebné k zápisu do MŠ

Dokumenty potřebné k zápisu do MŠ jsou ke stažení zde.

 • vyplněný a podepsaný formulář Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, který musí být již potvrzený lékařem (originál či ověřená kopie lékařského potvrzení –> tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání);
 • kopie rodného listu dítěte;
 • průkazu totožnosti žadatele (zákonného zástupce). V případě zastupování dítěte jinou osobou plná moc k provedení tohoto úkonu udělená zákonným zástupcem dítěte;
 • u dítěte se zdravotním postižením – vyjádření školského poradenského zařízení.

Nepřihlášením dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání v době zápisu a tím zanedbáním péče o povinné předškolní vzdělávání dítěte se zákonný zástupce dopouští přestupku.

Způsoby předání dokumentů k zápisu

Zákonný zástupce podá žádost s přiloženými kopiemi požadovaných dokumentů jedním z těchto způsobů:

 1. osobní podání v MŠ Mžany dne 12. 5. 2022 od 13.00 do 16.00 hodin.
 2. do datové schránky školy: rubpe26
 3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email!) na e-mail školy: info@zsmzany.cz
 4. poštou

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Mžany, okres Hradec Králové stanovuje, po dohodě se zřizovatelem školy, kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2022/2023.

 

 

Děti budou přijímány k předškolnímu vzdělávání v tomto pořadí:

1. Děti, které k 31. 08. 2022 dovrší pěti let, mají místo trvalého pobytu ve školském obvodu: Mžany, Dub, Stračovská Lhota, v případě cizinců místo pobytu a děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné

 

2. Děti, které k 31. 08. 2022 dovrší čtyř let, mají místo trvalého pobytu ve školském obvodu: Mžany, Dub, Stračovská Lhota, v případě cizinců místo pobytu.

 

3. Děti, které k 31. 08. 2022 dovrší tří let, mají místo trvalého pobytu ve školském obvodu: Mžany, Dub, Stračovská Lhota, v případě cizinců místo pobytu.

 

4. Děti, jejichž sourozenec se v příslušné mateřské škole vzdělává a v dalším školním roce se dále vzdělávat bude.

 

5. Děti, které nemají místo trvalého pobytu ve školském obvodu: Mžany, Dub, Stračovská Lhota a nejsou ze spádové oblasti, od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (35).

 

 

Děti jsou přijímány do naplnění volných míst v MŠ.

Upozornění

Povinné předškolní vzdělávání

Pro děti, které k 31. 8. 2022 dosáhly 5 a více let je předškolní vzdělávání od 1. 9. 2021 POVINNÉ.
Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy může být kapacita školy.


Docházka dítěte do MŠ je ukončena z důvodu odchodu do ZŠ, odhlášení dítěte z MŠ, neomluvené absence minimálně 2 měsíce. Při odkladu povinné školní docházky dítě zůstává v MŠ.
Nepřihlášením dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání v době zápisu a tím zanedbáním péče o povinné předškolní vzdělávání dítěte se zákonný zástupce dopouští přestupku.